DPS

“Protest polonijnych nauczycieli”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Kongres Oświaty Polonijnej reprezentujacy przedstawicieli polskiej oświaty na świecie, wystosował 29 września 2012 roku, petycję do przedstawicieli władz oraz środowisk związanych z edukacją dzieci polskich za granicą. Domaga się w niej równego traktowania szkół społecznych oraz szkolnych punktów konsultacyjnych poza granicami Polski.

W liście czytamy:

Kongres Oświaty Polonijnej wyraża głębokie oburzenie trwającą od lat sytuacją w środowisku oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju: rażąco nierównym i dyskryminującym traktowaniem uczniów i nauczycieli polonijnych szkół społecznych.

Jest to wynikiem niereformowanych od lat, złych rozwiązań prawnych w tym zakresie. 90% polskich szkół sobotnich na świecie jest prowadzonych dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu rodziców przy minimalnym albo żadnym wsparciu z budżetu państwa polskiego. Natomiast pełne finansowanie otrzymują szkoły kształcące tylko 10% uczniów- szkolne punkty konsultacyjne. Istniejąca sytuacja jest źródłem konfliktu pomiędzy szkołami społecznymi a szkolnymi punktami konsultacyjnymi. Stawia po przeciwnych stronach: uczniów, rodziców i nauczycieli. Paraliżuje rozwój szkolnictwa polonijnego w wyniku czego miażdżąca większość polskich dzieci przebywających za granicą w ogóle nie uczy się języka polskiego.

Domagamy się pilnych rozwiązań, które będą sprawiedliwe. Każde polonijne dziecko powinno mieć równe szanse w dostępie do nauki języka polskiego. Dyskusja o tym problemie toczy się latami, a konsekwencje ponosi polonijne dziecko. Po raz kolejny wycofuje się zapowiedzi zmian istniejącego systemu – reformy oświaty polskiej poza granicami, co prowadzi do jeszcze większego nasilenia problemu.

Domagamy się pilnego rozwiązania tej sytuacji. Jesteśmy otwarci na dialog z przedstawicielami władz oraz środowisk związanych z edukacją dzieci polskich za granicą.

Do wiadomości:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Jurkowski
Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej


Petycja Kongresu Oświaty Polonijnej nie jest jedyną tego typu notą protestacyjną, jaka wpłynęła do najwyższych polskich organów władzy. Wcześniej swoje niezadowolenie z panującej sytuacji, a także pogłębiającego się konfliktu pomiędzy nauczycielami szkół społecznych i konsularnych wystosowały Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, a także Polska Macierz Szkolna z Irlandii.

A co na temat petycji sądzą nauczyciele polonijnych szkół? O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli wybranych placówek.

MAGDALENA IHNATOWICZ, dyrektor Polskiej Szkoły w Bergen, NORWEGIA.

„Spór trwa od lat i dalej będzie trwał, dopóki nie zostaną zniesione bezsensowne podziały! SPK bronią swoich racji – w porządku, mają do tego prawo, ale nie w sposób dyskredytujący szkolnictwo społeczne! Nic dziwnego, że jest konflikt pomiędzy szkołami społecznymi, a SPKmi, jest tu bowiem ogromna dysproporcja w rozdzielaniu środków finansowych. SPKi mają wszystko podane “na srebrnej tacy” – zabezpieczone pieniądze na wypłaty dla nauczycieli, lokale finansowane ze środków MSZ, podręczniki… Szkoły społeczne muszą o wszystko walczyć same. I radzą sobie, bo zależy im przede wszystkim na edukacji polskich dzieci na emigracji.

Możemy zarzucać się argumentami, możemy walczyć ze sobą kto lepiej, skuteczniej etc. W całym tym sporze nie powinniśmy jednak zapominać o najważniejszym – o dzieciach, które na całym świecie są takie same i mają podobne potrzeby. Dla dzieci nie ma znaczenia do jakiej szkoły chodzą, dla nich ważne jest, że mogą uczyć historii i geografii Polski.

Mam nadzieję, że nadejdzie kiedyś taki dzień, że środki na polską oświatę za granicą będą rozdzielane sprawiedliwie dla wszystkich, bez podziałów na równych i równiejszych.”

MARIUSZ GAJEWICZ, nauczyciel, Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Mahwah, NJ

“Prawdę mówiąc, o skali tego problemu dowiedziałem się niedawno, na zebraniu dyrektorów Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku (23 września 2012), w którym uczestniczyłem. Centrala Polskich Szkół Dokształcających poparła tę wypowiedź, pisząc również apel w sprawie tej niesprawiedliwości, która spotyka dzieci polskie, ich rodziców i nauczycieli, tworzących szkoły społeczne.

Pracując jako nauczyciel w dwóch polonijnych szkołach (społecznych), widzę z jakim wysiłkiem i zaangażowaniem rodzice, dyrektorzy, nauczyciele i sami uczniowie dążą do tego, żeby ich szkoły funkcjonowały. Nauczyciele szkól polonijnych są świetnie przygotowani do wykonywania swojego zawodu. Dyrektorzy dążą do tego, żeby ich placówki ciągle się rozwijały. Rodzice chętnie angażują się w życie szkół. Jako nauczyciel uczestniczę w tym co tydzień i obserwuję efekty tej wspólnej pracy. Centrala Polskich Szkół Dokształcających, także pomaga szkołom, które pod nią podlegają.

Z jakiej racji szkoły konsularne są wywyższane, a przez to traktuje się je jako lepsze? Należy więc walczyć o to, aby wszystkie szkoły poza granicami Polski były traktowane na równi.
Dlatego popieram wypowiedź prezydenta Kongresu Oświaty Polonijnej i jak on liczę na jak najszybsze zmiany, które doprowadzą do rozwiązania tej przykrej sytuacji.”

IRENA WOŻNIAK, Prezes Zarządu Szkoły im. Cholewińskiego w Palos Heights, IL

“Szanowny Panie Jacku, nie wiem jak się mam odnieść do tego listu, biorąc pod uwagę fakt, że nasza szkoła dwa razy otrzymała dofinansowanie z Fundacji Edukacja dla Demokracji (która teraz podlega pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce). Otrzymaliśmy naprawdę duże dotacje i już drugi rok fundujemy naszym uczniom między innymi książki. Nasze książki są oznakowane specjalną pieczątką fundacji, co jest dowodem na to, że zostało zrealizowane właśnie z tych środków. Każda szkoła mogła się o to ubiegać. Informacje są podawane na stronie Fundacji. Dwa lata temu – otrzymały tę dotację jedynie dwie szkoły, a mianowicie nasza i szkoła w Atlancie. W tym roku chyba było więcej szkół- można to sprawdzić na ich stronie. My chętnie o tym mówiliśmy, zachęcając inne szkoły do składania aplikacji.”

BARBARA BISKUP, nauczyciel, Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Mahwah, NJ

“Jako wieloletni nauczyciel, a zarazem doradca metodyczny w pełni popieram wypowiedź Pana Jacka Jurkowskiego, Prezydenta Kongresu Oświaty Polonijnej. Uważam, że sprawy związane ze szkolnictwem poza granicami naszego kraju powinny wreszczie uzyskać konkretne uwarunkowania prawne.
Przede wszystkim najważniejszą sprawą jest pomoc finansowa i patronat rządu państwa polskiego nad szkołami prowadzącymi działalność edukacyjną poza granicami Polski.

Ujednolicenie rozwiązań prawnych w sferze finansowania, dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych dla wszystkich typów szkół, zarówno tych społecznych, jak i przy Konsulatach. Stworzyłoby to wówczas równe szanse edukacyjne i dostęp do nauki wszystkim dzieciom naszych rodaków, które jakże chętne są i z entuzjazmem podchodzą do zgłębiania wiedzy o kraju swych rodziców i przodków.”

Opracowała: Danuta Swiątek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *