DPS

Konkurs “Mam talent – znalazłem moje miejsce w Polsce”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

BACartcamp1

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół polskich za granicą. Stanowi część projektu „Język polski na medal” finansowanego z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

To już trzecia edycja konkursu „Mam talent”. W pierwszej – ogłoszonej z okazji naszej prezydencji w Unii Europejskiej – uczniowie prezentowali swoim rówieśnikom Polskę: jej historię, kulturę, tradycję i współczesność („Mam talent – prowadzę lekcję o Polsce”, 2011); w drugiej – poszukiwali w okolicach swojego zamieszkania poloników i przeprowadzali wywiady z osobami zasłużonymi dla środowiska polonijnego („Mam talent – szukam polskich śladów”, 2012). Tegoroczne zadanie polega na odkrywaniu przez uczniów polskich korzeni lub przedstawieniu planów, jakie wiążą ze swoimi „powrotami” do Polski.

Uczeń podczas wakacyjnego pobytu w kraju, na podstawie wywiadu przeprowadzonego z rodzicami lub korzystając z innych źródeł zbiera informacje na temat swojego pochodzenia: rodziny, miejscowości, regionu Polski, z którego się wywodzi. W szkole pod kierunkiem nauczyciela, na podstawie zebranej dokumentacji, wywiadów, historii „małej Ojczyzny”, przygotowuje prezentację.

Drugim wariantem podejścia do tematu może być przedstawienie ulubionego lub ciekawego miejsca w Polsce, które uczeń „odkrył” dla siebie podczas pobytu w Polsce lub które chciałby kiedyś zobaczyć. Prezentuje to miejsce i uzasadnia, dlaczego warte jest zainteresowania.

Prezentacja będzie przedstawiona podczas zajęć w szkole polonijnej i utrwalona dla potrzeb konkursu w formie filmowej (wideo), komputerowej lub fotograficznej z dołączonym sprawozdaniem na piśmie w języku polskim.
Do prezentacji musi być dołączona opinia opiekującego się uczniem nauczyciela.

Przewidujemy nagrody dla uczniów i ich opiekunów-nauczycieli. Prace laureatów opublikujemy w formie elektronicznej (na płycie DVD) i prześlemy do szkół polskich za granicą.

Regulamin:

1) Organizatorem konkursu jest Fundacja „Oświata Polska za Granicą” (dalej: Fundacja).
2) W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się w szkołach polonijnych lub uczęszczająca na zajęcia języka polskiego za granicą.
3) Prezentacja ma być przedstawiona podczas lekcji w ośrodkach nauczania języka polskiego za granicą.
4) Dokumentacja ma być przygotowana w formie elektronicznej z dołączonym sprawozdaniem na piśmie w języku polskim i opinią nauczyciela prowadzącego;
a) może mieć formę reportażu fotograficznego, filmowego (wideo) lub prezentacji komputerowej;
b) nie może przekraczać 900 MB (ok. 15 minut nagrania wideo);
c) musi być przesłana na płycie DVD lub w formie pliku pod adresem mailowym lub FTP.
5) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Dla najlepszych przewidujemy nagrody w postaci cennych książek, filmów, programów edukacyjnych i multimedialnych.
6) Dodatkowym wyróżnieniem będzie opublikowanie najlepszych prezentacji na płycie DVD, która zostanie rozesłana do szkół polskich za granicą.
7) Prezentacje mogą być przesyłane do Fundacji drogą pocztową pod adresem:
Fundacja „Oświata Polska za Granicą”
skw. Kard. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

lub elektronicznie pod adresem mailowym: fopz@neostrada.pl bądź pod adresem FTP (który podamy po zgłoszeniu takiej potrzeby).
8) Do prezentacji należy dołączyć następujące dane: nazwa prezentacji; ␣ imię i nazwisko ucznia, który jest jej autorem, adres korespondencyjny oraz – jeśli to
możliwe – adres mailowy; ␣ podstawowe informacje o uczniu: wiek, do której klasy chodzi, od kiedy uczy się polskiego, jakie ma zainteresowania; nazwa szkoły polonijnej, do której uczęszcza; ␣ datę i miejsce prezentacji; imię i nazwisko nauczyciela, który opiekuje się uczniem, adres korespondencyjny oraz jeśli to możliwe – numer telefonu i adres mailowy;
9) Termin nadsyłania scenariuszy upływa 30 listopada 2013 r. (decyduje data wysyłki).
10) Wysyłkę pocztową należy potwierdzić mailem.
11) Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej Fundacji: www.oswiatapolska.pl
telefonicznie: +48 22 636 90 52 lub +48 502 473 991 lub mailowo: fopz@neostrada.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *