DPS
No Comments

Oferta pracy: Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Nowym Jorku

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ORPEG-ORPEG-LOGOOśrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje kandydata do pracy na stanowisku kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

Miejsce wykonywania pracy: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Organizacja pracy szkolnego punktu konsultacyjnego (dalej cyt. jako „SPK”), zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującymi i wewnętrznymi.
 2. Reprezentowanie Pracodawcy w stosunku do kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły oraz pełnienie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami zatrudnionymi w SPK.
 3. Organizacja pracy pracowników SPK, w szczególności w zakresie podziału obowiązków i określania odpowiedzialności w ramach powierzonych zadań.
 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy dydaktycznej SPK.
 5. Prowadzenie dokumentacji kadrowej i finansowej oraz ewidencji składników majątkowychSPK.
 6. Prowadzenie dokumentacji zlecanych zakupów i usług zgodnie z wymogami PZP w zakresieobejmującym SPK
 7. Podejmowanie decyzji o przyjęciu uczniów do SPK oraz, po podjęciu uchwały przez RadęPedagogiczną, podejmowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
 8. Opracowywanie i przekazywanie arkusza organizacji pracy SPK zgodnie zwytycznymiDyrektora ORPEG.
 9. Przygotowywanie projektów planów finansowych SPK i ich zmian oraz bieżący nadzór nad ichrealizacją.
 10. Sporządzanie i przekazywanie do ORPEG dokumentacji finansowo – księgowej,

w szczególności zapotrzebowania na środki finansowe, miesięczne rozliczenia dochodów

i wydatków wraz z dokumentacją źródłową.

 1. Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji o charakterze finansowo – księgowympod względem merytorycznym.
 2. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za składniki majątku SPK.
 1. Przestrzeganie i ciągłe doskonalenie systemu kontroli zarządczej w ORPEG, w tym zarządzania ryzykiem.
 2. Realizacja obowiązków wynikająca z wdrażania polityki bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych i administrowaniem danymi osobowymi
 3. Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa krajowego oraz zatwierdzonych procedur wewnętrznych w ORPEG w ramach przypisanej odpowiedzialności.

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436) oraz rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek z dnia 8 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 254, poz. 1526)

1)  wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,

2)  awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego,

3)  kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin,

4)  znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, lub

5)  wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,

6)  awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego,

7)  znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

8)  studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

9)  kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowany na zlecenie ministra właściwego dos praw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz

10)  status pobytu umożliwiający legalne zatrudnienie w danym kraju,

11)  warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

12)  znajomość pakietu MS Office,

13)  znajomość regulacji prawnych właściwych zakresowi zadań, w tym:

– Ustawa Karta Nauczyciela

– Ustawa o Systemie Oświaty

– Ustawa o Finansach Publicznych

– Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

14)  umiejętność zarządzania i szybkiego podejmowania decyzji,

15)  umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i negocjacyjne, zaangażowanie w pracę, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i kreatywność.

Wymagania dodatkowe:

1) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkolnym punkcie konsultacyjnym.

Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

1)  curriculum vitae (wraz z nr kontaktowym lub/i adresem e-mailowym) i list motywacyjny,

2)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3)  pisemne oświadczenie:

– nie byłe/a/m karany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne;

– nie byłe/a/m skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

– nie byłe/a/m karany/a zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168)

4)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

6)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu

potwierdzającego znajomość języka polskiego stosownym dokumentem,

8)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

9)  kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,

10)  zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Kandydaci proszeni są o dołączenie do dokumentów krótkiej koncepcji rozwoju szkoły.

Dokumenty należy składać do dnia 15 lipca 2015 r. do godz. 16,00, osobiście lub pocztą na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ul. Rolna 175
02-729 Warszawa

sekretariat
z dopiskiem: kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego w Nowym Jorku

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: elzbieta.kornek@orpeg.pl oraz niezwłocznie potwierdzenie ww informacji w formie pisemnej.

Informacje dodatkowe:

1)  oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2)  dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”,

3)  oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone,

4)  w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

5)  osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

6)  oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonem (22) 622 37 92, (22) 622 37 93.

 

Informacja nadesłana

Share
DPS

by DPS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *